include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Bumnandi Ubomi Noxa Bunamahla Ndinyuka by , available in its entirety at Smashwords

Bumnandi Ubomi Noxa Bunamahla Ndinyuka

Copyright 2018 Nonzwakazi George-Benenengu

Published by Nonzwakazi George-Benenengu at Smashwords
Smashwords Edition License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your enjoyment only, then please return to Smashwords.com or your favorite retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.
WritePublishRead

I am a WPR Author

http://viaafrika.com/writepublishread/


Uluhlu lweziqulatho

Ubomi Obu Bunjani Kanti

Ukukhulela Emizini

Ingqeqesho Yabazali

Ukuba Ndandazile

Enkosi Mhlobo Wam

Ngubani Udade Wethu?

Isinala Yindawo Yokufunda

Umama Wam Ndiyamthanda

Uthando Luzindidi

Ndandicinga Ukuba Uyandithanda

Sizocel’intombi Kwelikhaya

Uvuyolwethu Nosimanye

Umafungwashe Wam

Abahlobo Bam Basedyunivesithi

Umntu Endinguye Ndinguye

Umyalezo Oya Kubantwana Bam


Imbali kaNonzwakazi George

Ukunxulumana noNonzwakazi George


Ubomi Obu Bunjani Kanti

Ngexesha bendikhula bendingazi ukuba ubomi obu bunzima kangaka.

Bebesitsho abazala bam noxa ndingaqondi

Tyhini bebenyanisile, kaloku bendingumntwana

Ndicinga njengomntwana.

Ndandicinga nge Kilisimesi nenyibidyala,


Ndicinga ngempahla ezintsha endizakuzithengelwa

Ndicinge ngezibiliboco esizakuzitya.

Ndandingazi ukuba le mini iyakuze ifike,

Apho ilanga likutshonela emini.

Ube neenzingo ungazi ukuba mawuthini.

Kwekhu! Bunzima ubomi.


Iinyembezi zihla ngezidlele

Ubuthongo abuhli.

Ndiyaphupha kusini na?

Ndivuseni! Ndivuseni! Ndivuseni!


Ukukhulela Emizini

Akukho nto ibuhlungu njengokukhulela emizini,

Apho kufuneka usoloko ucingela abanye abantwana,

Nokuba into awuyithandi, awunawo amandla okuthetha ngayo

Kaloku ucinga ukuba uzakuphelelwa yindawo.


Woyika ukuba uyakukhunjuzwa ukuba wena ugcinisiwe apha

Ngamanye amaxesha ulala iinyembezi zinqamleze umbombo

Noxa loo ntlungu kufuneka uyifihle ukuze ingabonwa

Uyakungcungcutheka ude uzixolise,

Wenze ngathi zonke izinto zihamba kakuhle.


Uthando lomzali wakho ncakasana awulufumani

Ngelinye ixesha ufuna ukuthetha, kodwa ungabinamntu,

Kaloku akukho mntu unaxesha lakho, akukho mntu ukucingelayo.

Kumana kusihlwa kuphinde kuse.


Zigqithe iintsuku, zihambe iinyanga, iphele iminyaka

Ngeloxesha uyakhula, kodwa ukhula ukrokra.

Kwekh’kunzima ukukhula.

Ingqeqesho Yabazali

Mntwan’a wam, mntwan’a wam ndimamele

Intombazana ayivuki emini ilanga lihlabe umhlaba.

Ngenye imini uyakuze ubenowakho umzi

Iyakuba ngumzi onjani, umzi wevila.


Uyakuze ube ngumama onjani ebantwaneni bakho?

Ndingathanda ukukubona unengqili yomzi.

Ndingathanda ukukubona wonwabile.

Uze uncede ubhale incwadi ngobomi bakho


Ndifuna wazi ukuba yonke imihla ibalulekile

Sebenzisa ixesha olinikwe nguThixo.

Bathande, ubahloniphe abantu

Solule isandla sakho, kaloku esiphayo sisikelekile.


Italente yakho yeyakho wedwa, yisebenzise

Mntwana wam uze uhlale ngokuthandaza

Akukho nto idlula umthandazo

Wakuziva usengxakini, uthethe noThixo

Ukuba Ndandazile

Hayi ke khona ukuba neendlebe kodwa ungeva,

Ukungabamameli abazali kubi,

Ukuba ndandazile ukuba kuya kuba nje ngendandizange ndazifaka,

Kunamhlanje nje ndilila esofelweyo,


Kodwa ndizenzile andinakukhalaza,

Ndisuka ndizale ngumnyele,

Ukuhlala entsokolweni nakwimpatheko-mbi,

Ukungakhululeki nokungonwabi.


Ngamanye amaxesha uzala yintandabuzo

Kazi ukuba yintoni le ndazifaka kuyo,

Ingathi akukho mva namphambili nje,

Ingathi kusa kusihlwa nje?


Ingaba bubomi endizakubuphila obu,

Kutheni ingathi ndizakuba sentolongweni nje?

Enkosi Mhlobo Wam

Kumnandi ukuba nomhlobo

Akasokuze akulahle, okanye akunyembe.

Usoloko ekucebisa, athi hayi uyaphazama.

Xa ulila ulila nawe, xa uhleka naye uyahleka

Mhla usengxakini, uma nawe.

Athi qina futh’akomeleze.

Enkosi mhlobo wam, mhla ndingenayo nepeni

Usuka athi, naye akanayo, kodwa aye epokothweni

Athi rhuthu into akunike.

Mhla usentlungwini uyeza,

Akosule iinyembezi, naye alile.

Kaloku intlungu yam uyayazi.


Enkosi mhlobo wam

Uthando lwakho alujiki,

Wena ufana nqwa nodade wethu

Xa ndixakekile andibinaxhala

Kaloku wena uhlal’uhleli.

Enkosi bawo ngomhlobo onje.


Ngubani Udade Wethu?

Abanye abantu banethamsanqa

Bazalwa noodade wabo

Athi umntu xa ethetha

Mna ndingowokuqala, loo ngowesibini.

Omnye athi “Ndamshiyela ibele udade wethu”


Mna ndinesipho esikhulu, uThixo wandipha udade wethu.

Zange ndamshiyela ibele, kodwa ndandimbeleka.

Wayelisana elibhudlubhudlwana elithandekayo.

Ndifike ndilahlekile, ewe ndilahlekile,

Kodwa ndalahlekela kuye, ndafikela ezandlendleni zakhe.


Ndandingento esandleni, into endandinayo Luthando.

Ndamthanda ndiqala ukumbona, naye wazifumanela usisi.

Xa ndijonga ngasemva, entliziyweni yam tyhini ngenene uhleli.

Akakho onokundahlula naye.

Ndiyakuthanda dade wethu.


Ndikhumbula ngaminazana ithile

Udade wethu uyalila, yababuhlungu intliziyo yam.

Kaloku bendimbiza inkosazana yam, ndakhathazeka kakhulu.

Ndasonga amanqindi ndiyokumlwela.

Andenziwa njalo ngodade wethu.

Isinala Yindawo Yokufunda

Ndandinovuyo olukhulu mhla ndiphumelela

Ingaba ndiyaya na esinaleni?

Kaloku mna andinathemba

Abanye abantwana bayapakisha

Mna ndisahlakula emasimini


Ithemba lona ndandinalo

Noxa umzali wam engathathi ntweni

Kodwa unqwenela ukuba nam ndiye esinaleni.

Latshona ilanga ndingeva nto, kanti kuyasa okungaliyo.

Kwathiwa mandenze amalungiselelo okuya esinaleni.


Ndakhwela ibhasi nomzali wam, ewe kaloku uyokundicelela indawo

Ndazimamela iziyalo mhla endishiya,

Mntwana wam, mntwana wam ungandiphoxi.

Isinala yindawo yokufunda

Uze ufunde ke uphumelele.


Lo mazwi ahlala ehleli,


Umama Wam Ndiyamthanda

Noxa bendikhula ndingumntwana

Bendiyibona iminqweno yakho,

Ubusoloko undikhuthazela esikolweni,

Ndikhumbula mhla ndiphumelela ibanga leshumi


Kaloku loo maxesha sasiwabona kwiphephandaba amagama.

Bakhwaza abahlobo bam, “upasile, upasile!!!!!!

Ndandingasavuyi ke khona, ndandisemasimini ndihlakula

Ndalijula kude igaba ndaxhuma, kwathi nkxwe wonke umntu evuya


Qab’uNoqolomb’efile nje, ndatsho ndavuya.

Yhooo kazi ndakufikelela na kwaNokholeji

Kaloku mna ndingulowo kusolo kubotshwa amabande

Walilizela umama wam ngovuyo.


Ngciphu wandiweza, ngciphu wandiweza

Kaloku ngubani owayesazi ukuba ngenye imini koze kubenje.


Uthando Luzindidi

Intliziyo yam, isuke izale luncumo ndakukucinga

Uthi usakuthi gqi phambi kwam ndibenovalo

Ndimamele ilizwi lakho ingathi uyacula

Uxel’isiNtaka, Ntyilo, Ntyilo imnandi loontsholo.


Ndithi ndakukujonga ndisuke ndingcangcazele

Uthi akundibulisa ndifune ukumanga,

Athi akundanga, ingase angayeki

Amehlo akhe aletsheza umlilo.


Ewe kaloku, xa ethetha nam undijonga ngqo emehlweni

Athi akucel’idinga nam ingase ibaleke iphele imini.

Kulomathafa akwanti, ngasemlanjeni kufutshane negxangxasi

Sihleli sobabini sidl’imbadu.


Ngubani na ongakuthandiyo ukunconywa liqabane lakhe?

Ngubani na ongakuthandiyo ukubukwa?

Ngubani na ongalifuniyo iqabane elinje?

Kanti ke mna ndithenjiswa uloliwe nesiporo sakhe.

Kwekh’ Hamba minyaka.


Ndandicinga Ukuba Uyandithanda

Hayi ukundikhohlisa kwakhona

Uthe usakundibona wandiloba

Wandithembisa ngezulu nomhlaba

Ndathi ngobuyatha ndawa


Kutheni ingathi ndisentolongweni?

Kutheni ingathi kufuneka ndingabinabahlobo nje?

Kutheni kufuneka ndilifulathele ikhaya lam?


Yini na ukundihlukumeza kanje,

Ubuhle bam busuke batshabha,

Izihlobo zam zimkile kaloku wena wasoloko ugragrama

Intsokolo ondifake kuyo ayithetheki.

Ndilimoshile ixesha lam ngawe.


Wandisa isandla, wasibeka phantsi isidima sam.

Ingaba iseluthando na olo?

Andinqweneli kubona umntwan wam ekulemeko.

Ndiyazihlamba ezam izandla.


Sizocel’intombi Kwelikhaya

Ndiva izingqi phandle kazi yhini na!!!

Kuxa kumpondo zankomo ekuseni

Naba abantu bendliwa zizinja

Kazi bazobika mkhuhlane wuphi na?


Ndiyabeva bendumzela bethethela phantsi

Sithunyiwe kwelikhaya, batsho bekhwaza!!!

Nalo ixhego liphuma lisiya ngasebuhlanti.

Liphethe inqawa yalo, labakrwaqula


Ningobani baphi madoda nifuna ntoni ekuseni apha?

Sizocel’intombi bawo sithunywa ekhaya emathileni

Bathi kukho isitya esihle, abasibonileyo aph’ekhaya.

Hayi madoda niyaphazama, andinantombi apha,


Godukani niyochaza ukuba akukho ntombi kulamzi

Lithi ixhego linomntwana wesikolo.

Shwace emka amadoda ejonge phantsi.

Uvuyolwethu Nosimanye

Yimincili endingazange ndayibona,

Luvuyo olungathethekiyo,

Bathe bakufika ndavuya,

Bayandonwabisa ke khona.


Banobuso obuhle obuntofontofo,

Banezidlela ezingqukuva,

Banothando banoncumo,

Ndiyabathand ake khona


Nokuba sele ndikhatahzekile,

Bayandonwabisa, ungafika bendibuza

“Ingaba kukho indawo ebuhlungu na”

Sikwenzele into ephungwayo na”

Kaloku babonakalisa uthando lwabo.


Ndicela uSombawo abakhusele,

Kwezizikreleemnqa zelilizwe.


Umafungwashe Wam

Namhlanje ndingumzali womntu

Ndizakubizwa mama okokuqala embalini yam,

Tyhini ndikhulile ndiyazibona

Nam ndizofaka isicakathi.


Uthe akufika ndamanga ezingalweni zam

Ndamjonga ndancuma, ndasuka ndalila

Ewe kaloku amaxesha ngamanye

Ndasuka ndanemincili


“Goloz’edingeni ungasayi kufumana nto

Nyok’enamanyala eyachith’umbus’wemyezweni

Yatyib’ilik’inkukh’akhalamantshontsho”

Tyibilika mntwana uthathe unyawo lukanyoko.


Bathi xa bembiza bathi yiNtyori, noNtothololo

Yintomb’apha ethi yakuthetha, athi letshe loo mehlo.

Yintomb’ekrelekrele eyaziyo into eyifunayo ebomini.

Hamba ntombi yam, mna ndakusoloko ndikuxhasa njengo mama.


Ewe ndiyazi kaloku soze undiphoxe, oko ukwenzayo kuyakundonwabisa.


Abahlobo Bam Basedyunivesithi

Eli ibiliphupha lomzali wam kanene

Ngubani na ongenayo iminqweno emihle ngomntwana wakhe?

Ewe kaloku ebemana esitsho, intombi yam iyawuze ithwale isidanga ngenye imini.

Eli yayiliphupha nje kungekho waziyo ukuba loze lifezekiswe.


Kwakunzima kanene, mhla intombi yakhe inyathela kwiziko lemfundo ephakamileyo.

Yayizibuza imibuzo engaphendulekileyo

Kazi ndakufika ndithini na kweliziko?

Kazi ndifuna ukufundela ntoni?

Kazi ndakuphumelela na?


Ithe isakudibana nabahlobo abanyanisekileyo nabathembekileyo lavela ithemba

Babecebisana ngezifundo amabazithathe

Babexhasana kangangoko, yaye bebonisana nganto yonke.

Noxa kwakungekho lula, ingamahla ndinyuka yade yakho impumelelo.


Ndibulela abahlobo bam ngenkxaso yabo kwimpumelelo yam.

Ubukho babo empilweni yam, nothando lwabo olungagungqiyo.

Ndiyababulela ngentliziyo yam iphela.


Umntu Endinguye Ndinguye

Nokuba abantu bangathini na,

Nokuba bangathetha bathini na,

Abasokuze bakutshintshe into oyiyo,

Ndingumntu onobubele,


Ndingumntu obathandayo abantu

Abantu bayathanda ukuba bakufanise nabanye abantu

Bathande ukuba wenze izinto ngendlela ezithandwa ngabo

Ungabeva bethetha, mna andimthandi umntu onje,


Kungani na singayivuyeli indalo kaThixo,

Kungani singabukani siyeke ukugxekana?

Ukuba uzelwe unebala elimhlophe, okanye elimnyama,

Akufanelanga sigxekane, okanye sichasane


Masithandaneni bantu bakuthi,

Masibukaneni bantakwethu,

Asilazi ixesha esizakulihlala apha emhlabeni.

Masithandananeni bantu sisonke sizelwe ngabantu abasithandayo

Umyalezo Oya Kubantwana Bam

Akukho nto indonwabisa njengokubabuka,

Intliziyo yam isuka izale lulonwabo,

Ndithi ndakubajonga ndicinge imihla yokukhula kwam,

Ndincokola nabo, sidlala ibhola,


Bantwana bam hlalani ngokuthandana,

Bantwana bam hlalani ngokuhloniphana,

Ndibenzela umzekelo wenyanda,

Kaloku thina maXhosa sithanda ukufundisa ngokubalisa


Ibali lenyanda, nam ndalibaliselwa ngumama wam,

Kaloku inyanda ukuze ingaphasalaki ihlala ibotshiwe,

Njengothando lwenu omnye komnye.

Aze athi othe wasikelelwa nguSombawo abajonge abanye.


Nize nincedane nokuba andisekho kweli

Nibukane, nihloniphane, nixhasane

Kaloku ilizwe lizele zingxaki neenkxwaleko.

Kungenjalo, nakudliwa zizinja.


###

Imbali kaNonzwakazi George- Benenengu

Ndizalelwe eMpuma Koloni, ndaze ndafunda amabanga am aphantsi kwisikolo iTyeni eyayiphantsi kotitshala omkhulu uMnumzana A.S Njani. Ndaze ndayokungena esinaleni eHlankomo i-Mhlontlo High School apho bendingumdlali webhola yomnyazi i-Netball, ndaze ndaphumelela ibanga leshumi. Ndiye ndeza kweleNtlazi apho ndiye ndafunda kwiYunivesithi yase Ntshona Koloni (UWC). Ndingumama otshatileyo onabantwana abathathu. Ndisebenzela uRhulumente waseNtshona Koloni.

Ukunxulumana noNonzwakazi George-Benenengu

I really appreciate you reading my book! You can:


Friend me on Facebook: https://www.facebook.com/nonzwakazi.george

Favorite my Smashwords’ author page: https://www.smashwords.com/profile/view/NonzwakaziG


Download this book for your ebook reader.
(Pages 1-14 show above.)