include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Umthombo wobomi by , available in its entirety at Smashwords

Umthombo Wobomi


Copyright 2018 Hlumeka Dumezweni

Published by Hlumeka Dumezweni at Smashwords
Smashwords Edition License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your enjoyment only, then please return to Smashwords.com or your favorite retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.WritePublishRead

I am a WPR Author

http://viaafrika.com/writepublishread/

Uluhlu Lweziqulatho

Intshayelelo

Ubomi ngumzamo

Lind’usenza

Ikheswa

Kumpondo zankomo

Ukufa

Ubunzulu bentliziyo

Umona

Uthando

Yiba Nguwe

Zinza

Isimilo

UNomaza

Ukholo

Thula ntliziyo

Ndidanile

Qhawekazi lam

Intlupheko

Iingcinga

Uxolo

Hayi ngokuxhatshazwa kwamanina

Batsho ababukeli

Ubuntu

Unyawontle

Intombi yevangeli

Unzulu

Lala ngoxolo Ncibane

Ithemb’aliboli

Sukulibala

Yiba ngumzekelo

Ubizo

UMnune

Ulonwabo

Zingce ngolwimi lwakho

Liyana


Imbali kaHlumeka Dumezweni

Ukunxulumana noHlumeka Dumezweni

Intshayelelo

Umthombo wobomi yincwadi yesihobe equlathe imibongo eyinkuthazo kwaba ngenathemba, ebopha amanxeba kwabophayo, ezisa inkululeko kwabo babotshwe ngamatyathanga obomi futhi inika umkhombandlela wokuhlalisana ngoxolo siluluntu kwindawo esihlala kuzo.


Ubomi Ngumzamo

Ubomi ngumnqantsa, ngubani obesazi?

Ubomi yindlel' ehl’ inyuka, ungandingqinela na?

Ubomi bumnandi-bukrakra, bundidanisile.

Ubomi zinzame uzame unxanxatheke uxel'ixhwili linxaniwe.


Buphathe ngobunono ukuze uzuze impumelelo.

Bunzima buluzizi buyalilisa, sula ezo nyembezi.

Bukuminxa ufe fi, ewe bufun'ochul’ukunyathel’abahamba ngesidima nesithozela.

Buyangcungcuthekisa bukufiliphalise udane uthezeke amandla.


Guqa ubonge uMdali ngesipho, ubomi.

Isisipho le nto, lixabiso yixabise!

Sukudunyelwa bubunzithi-nzithi babo.

Buphile ngolonwabo, ithemba lakho liKuye.

Ziphose Kuye intlungu neentsizi zakho ulithemba lokuqala nelokugqibela.

Mbeke kuqala kuba Kuye ikhona inzuzo.

Zingisisa qiqa qaphela uqonde uze ugqibelele kobu bomi.


Lind’usenza

Sukulala emqokozweni weentsizi.

Iintsizi zezexeshana kodwa ukonwaba kusondele.

Phakama noxa ixesha lingakuvumeli uhambele phezulu ngokungathi iimeko zilungile.

Yenza noba umadolw ‘anzima, ulibele na ukuba ungumkhuthazi wakho?

Zikhuthaze, zingombe isifuba ubenegugu ngokuba nguwe.

Sukuncama kaloku xa ubomi bungazisi nguqu, iimini azifani.

Lind’usenza ixesha lakho liyeza.

Izizwe macala onke ziyakugilana, zizo kusela kulo mthombo unencas’emntubululu yolwazi unguwe.

Ndithi iya kuba nguMbo noMxesibe bezingela intaphane yobutyebi obuthweleyo.


Ikheswa

Ngumalahlelwa phandle ongena nina.

Ngumzond’ onukayo kubacekisi bakhe.

Ngunyembezana imihla nezolo.

Lidika badala inkomo edlayodwa.

Nguzungul’ ukuphila.

Uthemb’ aliboli.

Yityhefu kwaba tyhaphake amehlo.

Sisipho kwiinkcutshe ekuboneni.

Awungekhe umqonde imisebenzi yakhe ayinanzwa.

Uphila phakathi kweengqondi kodwa ziyasilela ukumbona.

Uthwele intaphane yobutyebi, inene onjalo makahlonitshwe.


Kumpondo Zankamo

Ndixhalabile amathunzi anabile.

Iintlupheko zindithwaxile.

Isililo sisidlo semihla ngemihla.

Ithemba linqongophele.

Imini zisibekele.

Uxam waphusile ikati ilel’eziko.

Kodwa kunjalo andinak’utyhafa!


Igama impumelelo linkenteza ezindlebeni zam, ndifun’ukuqhubeka!

Ithemba lokukhanya alinakubuna.

Ndibunjwe ngenjongo ndiza kuyihamba le ndlela de izaliseke.

Eze zolo ziyakuba ngumkhuthazi wamangomso.

Umthandazo ube sisihobe esiluncuthu ezindlebeni zikaMdali de sizaliseke isicelo sam.

Ndibhiyoze ndithi inene umzingisi akanashwa.

Ukufa

Gwala ndini!

Elidlisela ngobuqhokolo.

Wena ufika kungaqulwanga uzenzele.

Neyakho imini yokubhubha ubhangiswe iyeza.


Uthimbe abentliziyo zethu.

Wasishiya silusizana sintywizisa sibambe iinyembezi ngenkophe.

Ngelakho ubusithi kupheleli ngathi kant’uThixo usondele kuthi.

Salila andumb’ amehlo, wadloba ngokungathi sele uyiwelile iKanana.

Kanti, awazanga ukuba ingomso lisiphathele ntoni na.

Sizikhothe amanxeba, sacinga ngemini ezimyoli ebesizichithe nabo.

Zathomalala iintlungu.


Kufa awuyi kuzuza loyiso.

Amanxeba owenzileyo anako ukuphola naphakade.


Ubunzulu Bentliziyo

Yaze yayinzonzobila into kum.

Inobunzulu obungakholelekiyo.

Ingqunga iqulunqa okubi.

Igcwele iintandabuzo indalo yayo ikukulahlekisa.


Musa, ukuyikhonza xa itenxa endleleni.

Yikhuze ukungcola ngoba hleze ikuphoxe.

Yinike ulawulo olungqingqwa iza kulunga.

Yinyashe xa ikuxoxisa amampunge.

Thinza, uyingxamele uyixovule xa ikuxakanisela ngeengcinga ezingendawo.


Yigcwalise ngethemba leZulu.

Yixhinxe ngokumnandi de ihlume ubutyebi.

UBaw’ uMdali wayo ayilondoloze maxa onke.

Umona

Wena ungumcikidi kothe wamombatha.

Ulirhamba elirhubuluza kwelu hlaza yona ingca.

Uluma uvuthela okwempuku, ndikukrobele.

Ungena ngeliso uzinze entliziyweni uyombe de izale amanundu.


Ubalahlekisile abantu sifo ndini!

Uyichithile imizi yabantu mona ndini!

Uboxutha ubuntu, ubunye nditsho nothando.

Uchasene nokuhle kuba wena uvuyiswa bububi.

Umthetho wakho awazani noxolo apho ukhoyo ziimpixano nochuku.


Kowu! awunalusini kanene.

Lowo uhleli kuye akanankqubela ukubona omnye ephumelela iba yintlungu yofelweyo.

Onjalo akavuyiswa zindaba ezintle.

Zimxhela intliziyo zimshiye eboko-boko okomntu odliwe ngumnkqayi.


Lumkela lo mbungu ungakukru-kruthi.

Bhekela kule tyhefu ingakudyobhi.

Yima uthi geqe ungahendeki.

Zihlambe uzenze msulwa ungasoleki.

Baleka kwesi sifo ungosuleleki.

Sithatha ithuba ukunyangeka.

NguMdali umphilisi waso.

Uthando

Baninzi bandixelela ngothando.

Baninzi bandinika inkcazelo ngalo kodwa zichasene nezikaMdali

Ndabazini ezilungelwe ukukholelwa ngalo?

Uthando yindalo kaThixo

UThando nguThixo ngenqu.

Yindlela eyiyo nelungileyo yokuphila.

Abaphethene ngalo banenkqubela.


Zambese ngoThando lwayo Inkosi.

Zivimbe kwelokuvisa kamnandi inyama.

Singela kwelo kondla umphefumlo.

Intliziyo izuze ulonwabo ingqondo ihlaziyeke.

Yiba Nguwe

Wenziwe ngocosele.

Ubunjwe ngendlela eyanelisayo.

Wacokiswa kwacaca ukuba kwakhiwa igorha.

Ulikhalipha into engoyiki ngokoyikiswa.

Ulilitye lenyengane ukomelela.


Zikuvikivile ingqele zobusika.

Zakugqatsa iingqantsini zelanga lehlobo.

Akubetha amaqhwa okwindla kodwa wema.

Ungumntu mni na le nto ungabhekabhekiyo?


Hlala uziqhenya ngobugorha bakho

Udomboze kuSombawo akunik’ amandl’amatsha.

Uyilulamele nemithetho Yakhe wozuza lukhulu.

Zinza

Musa ukuxhalaba xa imeko zinzima.

Zilungile zikuzame uze ukhuthazeke.

Ezi nqwithelo zezexeshana.

Inene okuhle kuyalandela.

Noxa inkophe zizele iinyembezi uze uncede uzosule

Banininzi ongumfuziselo kubo.

Baninzi osele ubomelezile ngokomelela kwakho.

Eli ayilolixa lakulahla mbeleko ngakufelwa.

Sele kukufutshane ngaphambili funzele’nzulwini!

Ewe, sele kukhanya.

Ewe, ndithi kumpondo zankomo.

Vuya udlobe unoloyiko lwemini ezizayo.

Vuka uqubule izikrweqe zakho kuse kude phambili.

Yilwa le mfazwe ube magazana kunemiqhel’ekhaya.

Isimilo

Yinto apha ebalaseleyo kobu bomi.

Ikukulunga kwangaphakathi.

Ububele, imfesane, uthando, intobeko zikulowo unesimilo.


Lowo ungenaso unezothe kwabakufutshane naye.

Akukho mntu umnqwenelela okuhle.

Okuphuma kowakhe umlomo yityhefu, amazwi akhe ngumbulali.

Akanasidima onjalo.


Yibani nesimo nesimilo.

Khuthazanani ngamazwi alungileyo.

Nivuyisane nisakhana.

Ophezulu uyakuzukiswa ngabanjalo.

Unomaza

Yayi zezomini zehlobo mhla sidibana.

Ilanga liwuhlabe kamnandi umhlaba.

Lawutsho nomzimba waswabululaka kwizivubeko zayizolo.

NoNomaza umhlobo wam, sadibana ngokungathi kudala sisazana.


Kwakumnadi sithandana.

Imbilini yam ndiyiphalaza kuye.

Yakudakumba intliziyo engumkhuthazi wam.

Engumboneleli wam nangemini zokuswela.


Zihambile iintsuku sithembisana izulu nomhlaba.

Okwemini ezizayo besisele sikucwangcisile.

Bendithi ndakumthanda naphakade nokufa akunosohlula.

Andazanga ukufa kwagaleleka.

Kwahlephula phakathi obesele sikwakhe ngocoselelo.

Ndalibona ikamva lisithela kumafu obumnyama.

Ndaxheleka yacandeka kubini intliziyo yam.

Yagxwala emswaneni yasitsho osofelweyo.

Hamba sithandwa sam Nomaza.

Ubuhle bentliziyo yakho buyakugqama kweyam naphakade.

Ukholo

Ukholo yintsimbi yesinyithi, into egolide ukubalasela.

Onalo uluhamba ngokuthetye ubizo abizwe ngalo.

Onjalo wenza kwenzeke, athethe kuvokothe.

Izinto ziyamlungela abantu bakhwanqiseke yimisebenzi Yalowo wamdalayo.

Kholwa noba kunzima ukukholelwa!


Kholo ndini uyalelwa.

Sibile sisoma emva kwakho.

Kaloku izenzo ungekho zifile.

Kholwa noba kunzima ukukholelwa!


Usisondeza kuMdali.

Amabhetye-bhetye awunabuhlobo nawo.

Lo nto amagwala awanabudlelwane nawe.

Ungumtya nethunga namagorha

Kholwa noba kunzima ukukholelwa!

Thula Ntliziyo

Thula, Sukukhathazeka kaloku.

Ngxe! Nale iyedlula.

Sukuyihoya nale ngxwaba ngxwaba yengxolo ozifake kuyo.

Nyamezela wena wenze okulungileyo.

Qina mntu ndini osemfihlakalweni

Ziyolise ngoMdali, Uhlale kuye!

Kambe bathi ngumkhuthazi

Vuma akukhuthaze.

Phosa konke okwezolo kwihlathi lokulibala.

Ingomso lakho liqhakazile.

Ndidanile

Ndidanile ebe ndibathembile bandidanisile

Ngeba ndivala umlomo qha ndiyathuthunjelwa.

Amathumba entliziyweni ayophisa.

Ndilimele ngaphakathi.

Akukho noyedwa onokunditatamisa.

Andivale la manxesha ndize ndilibale nokundifumeneyo.

Ewe, ebe ndibathembile bamke nomsinga.


Unozala ebendiyalile, Umntu ungamthembi.

Wabale namazwi owaphosayo kuye hleze akujikele.

Ungayinikeli intliziyo yakho kuye akalothemba.

Sukukholosa ngamazwi akhe ngoba nawo angawajikela.

Nokusibamba isithembiso akamdanga.

Mhla imini zinzima ukushiya enyanyeni.


Funda ukuma kwawakho amazwi.

Ungathembanga namnye umntu.

Qhawekazi Lam

Ndomelele nje ndizalwa liqhawe, ikhalipha loMfazi.

Ndinjenje yintombi yaMazizi.

Imbeko ndinayo nje ndiqeqeshiwe zizandla zayo.

Ubugorha obu ndibukh’apha kuyo.

Ukomelela kwangaphakathi ndikuzuze apha kuyo.


Ntombini ndinqwal’intloko.

Owakho umsebenzi uyabonakala.

Imini ezi undizama ndiyabulela.

Wena uliqhawe lam.


Ndakhekile ngamazwi akho obulumko.

Ungumzekelo omhle kuzo zonke imazi apha elizweni jikelelele.

Bendikhona ulala ngenyembezi.

Iinzingo zalo umagad’ahlabayo zikongamele.

Awunikezelanga kuba ubufuna nam ndenze njalo.

Mzali onothanda ndithi maz’enethole!

Intlupheko

Igama intlupheko ndiyaliqalalekisa futhi andinabuhlobo nalo.

Ntlupheko, uphantse wandivalela amathuba.

Ukuba bendikhe ndakholosa ngawe bendingeyakuba yinto.

Ulizothe kum futhi ungumzondo onukayo ndikoyisile.

Uboyisile abantakwethu kodwa kum uncamile.

Abaninzi ubavalele amathuba kuba bayebalibala ukuba ulutshaba.

Le nto intlupheko idinga inkcutshe zokubona.

Le nto intlupheko idinga amachule ochul’ ukunyathela angoyiki ngokoyikiswa.

Kwabanjalo iyabuna ibaleke kuba bema baqubisane nayo.

Iyavana namavila, iwa bamba nkilithi asale ingalo ziqhokiwe.

Iingcinga

Yazola kamnandi ingqondo.

Yavokotheka nje ngentakazana icula utyilo-tyilo.

Yaswabuluka kwiingcinga zayizolo.

Ndayiqongqotha yaphumla kwezongcinga beziyixinile.


Lahla iingcinga ezingendawo nezi kuqweqwedisa zikusa kwesinomhlwa.

Zihlele ingcinga zakho zingakujikeli.

Zingce ngengcinga eziyimpumelelo, uziheshe ezikuhendela emgxobhozweni.

Iingcinga zakho zilichule lokuchitha lisakha.

Zingumphembi wokufa nokuphila.

Ziyimpehla ziyakrukra zikushiye udidizela ukude noMncedi.

Iingcinga ezingezizo zikwahlukanisa nekamva lakho zikoxuthe okuyintanda.


Maninzi amaxesha uzama impumelelo kodwa wasilela.

Zininzi iintsuku uzungula ukuphila kodwa wafa namthanyana.

Iminyaka ilithotho usunduza icebo lokuphila, walimala ngaphakathi.

Iingcinga ezi ngezizo ezityebileyo zikuvalela amathuba.

Vatha ingqondo yakho ngengcinga ezimyoli luze luqhakaze ikamva lakho

Uxolo

Yingcambu yobumbwano.

Ngumthwebeba obopha amanxeba.

Nguvimba wobuhlobo nolonwabo, onalo uphuphuma luthando.

Lunje ngotyani entwasahlobo.

Lingunozala wemvisiswano.

Lingumtyhume wamanzi abubuncwane obomi.

Lingumdidiyile wovuyo umchulumancisi wentliziyo.

Hlalani kulo!

Ninalo nozuza okumnandi.

Philisanani ngalo ziza kuphela imfazwe.

Abangontlabazahlukane bahlangane ngazwi linye.

Xolela, ubengunozala woxolo nothando.

Ikhona inzuzo kulowo wenza njalo

Hayi Ngokuxhatshazwa Kwamanina

Kunini sinyamezele!

Kunini sigob'intloko sixhatshzwa!

Kunini siginya nokuba kuyakrakra!

Madoda kwanele!

Ubomi bomfazi nibenze babobentshontsho.

Isidima somfazi nisirhuqele eludakeni.

Maye! Maye! umfazi utshikile ubuso busangene!


Mfazi yinto yexabiso.

Yinto apha esisikhukhukazi sesizwe

Yinto apha ikamva lesizwe elilele kuyo.

Yinto ebhonxamabele isenyisa izwe liphela.

UMdali wabona kukuhle ukumdala.

Madoda nqandani nang'amanzi engena endlwini!

Madoda vukani nivuthulule nilwe le nyewe!

Ubumbano ngamandla sibheke phambili.

Mabubuye ubuntu bethu, uthando nemvisiswano.


Bafazi thandazani!

Zintombi nikani inkxaso komnye nomnye

Phambili ma-Afrika!

Batsho Ababukeli

“Ukuba luncedo kumenze ilolo.

Ukuba ngumlandel’ ekhondweni Lakhe kumhlubule ebekuthe wambu washiyeka eze.

Inene sele ede wavaleka namehlo athi mba”, batsho ababukeli.

Nabo bengqiyaza bephuma bengena becubusha ubomi bakhe.

Nabo bequndene begwadla indaba ngobuzaza bemeko yakhe.

Beve bequkumbela besithi ayinakuze ilunge.


Abakwazanga okuzayo.

Bathethe bophela kanti abakwazanga Akuyilayo.

Bagudlene imiqolo ngaye bengazi ukuba uYakumphumelelisa.


Uvune phambi kwabo bebukele.

Ube sisityebi emehlweni abo bejongile.

Waze wangusaziwayo bejamelene.


Qhwaba izandla ugide xa besiya phambili.

Ncoma ume ngogxeka xa bekwelinye ibakala.

Kaloku nelakho ixesha liyeza.

Ubuntu

Yimfuzo Yalowo ungabonwayo.

Luvelwana komnye nomnye bengazani.

Kukubona ngasonye kweentlanga ngeentlanga, Zivum’ingom’enye zinokuvisisana.

Umhambi abukwe kulo ilizwe lozakuzo.


Ngumtya obopha intliziyo ngoxolo nothando.

Lisango kubo ubomi bokubambisana ijongo ikukuya phambili.

Buntu usigcina simanyene!

Yinto engephi kodwa inesingqi esivakala kwilizwe liphela.

Ligama umntu ngumntu ngabantu intsingiselo yalo ikukusebenzisana.


Andiyi ndawo bengekho abaxhasi.

Andinampumelelo ndingena bakuthazi.

Andiphelelanga ncam xa ndinganikwa zingcebiso.

Kaloku ndingumntu ngabantu.


Masibuyeni singekatshabalali!

Masibuyeni singekafi likratshi!

Kaloku isandla sihlamb’ esinye!

Ungumntu ngabantu.

Unyawontle

Nanko evuka ekuseni ngemini zeCawa esiya ngakhona.

Ijongo yakhe ikukwenza umsebenzi awuthunywe nguMdali.

Ngugqirha womoya obopha amanxeba omphefumola athi nkqi.

Uthando analo ngezimvu luqilima.

Imini nobusuku ucinga ubunjani bazo futhi nobubele anabo ngazo buyachichimala.


Intliziyo iyakhathazeka xa obekuthuniyiwe kungena nkqubela phambili.

Uyadana xa umsebenzi wakhe ubukelwa phantsi.

Kodwa kunjalo akatyhafiswa ziintetho ezingephi.

Makahlonitshwe onjalo!


Awunoze umqonde noba sel’ ekhubekile ngenxa yobugorha bakhe.

Umsindo wakhe ngowomzuzwana kanti uthando lwakhe lolwaphakade.

Uthwele ubutyebi obungakholelekilyo.

Unobulumko obungumangaliso.

Makahlonitshwe onjalo!

Intombi Yevangeli

Isidima sakho sisekuzixabiseni.

Isidima sakho sisekuzikokoseni nasekuzithandeni.

Zingce ngokuba nguwe, Wenziwe ngokukhethekileyo.

Yiba negugu ngawe nangalowo Wakudalayo!

Zingcwalisele ke ukhusela obu bomi wabukhethayo,

Ubomi bokubayindlalifa kunye noKristu.

Sisi, evangelini zithande unokuzikhathalela!

Hlukana nobuvila uleqe amaphupha akho!

Isimo sayizolo masingakuvaleli amathuba anamhlanje.

Wasuse amehlo akho ekulindeni umendo uza kude ukhubazeke.

Wona ubalulekile qha unexesha lawo elaziwa nguMdali.

Maninzi uwavulile amathuba ntonje ujonge cal’ elinye.

Sebenzisa nali ithuba wenze akunike kona.

Vula amehlo akho ubone ngaphezu kokuba ubona.

Unzulu

Ndizikhohlisile kwezam iingcinga ndisithi ndiyamazi,

Kanti ndizibethe ngemf’iphindiwe.

Ubungqondi Bakhe bundenze ndasisiyatha.

Olwakhe ulwazi luveze ukuphambuka kwam.

Uthando lwakho lundimangalisile, lwandishiya ndiyinkukhu esikw’umlomo.

Ndaziqonda okwam ukulahleka.


Ababhali babhale kwavokotheka kodwa ababina kumgqiba.

Neembongi zimbonge zoyisakala ngenxa yobukhulu Bakhe.

Iimvumi nazo zitsholoze zohlukalakala ngenxa yimisebenzi yakhe.

Unzulu, Nzulu Yesimanga.

Imisebenzi Yakho iyabonakala futhi ivakele.

Nesingqi Sonyawo lwakho sivakele.

Bagoba amadolo abantu bakho bathi uphakeme!

Lala Ngoxolo Ncibane

Bendimthimthanda nje futhi ndimbukele.

Ebeqhakazile nje kwaze kwathini ukuze abune?

Besendayame ngaye kwaze kwathini ukuze abe kanti uyophuka?

Ebe bubomi nje kwaze kwathini ukuze ukufa kufike?

Hamba kodwa, noxa bendisakubuka.

Khululeka noxa nje bendingalindelanga.


Hlala uzinze engqondweni yam.

Mhla sibonana ndiyakuthanda ngaphezulu.

Undishiye ndilila kodwa ndizakuthula, lizakuphola eli nxeba.

Linzulu kona kodwa ndiyala ukukhula nalo.


Usishiya singena nto sizimbancu kodwa ubuntu, umanyano, intobeko usinikile.

Ndiyakucinga okuhle ngawe zithomalale iintlungu.

Lala ngoxolo kum uyakuhlala naphakade.

Eyam intliziyo iyakuzala lolwakho uthando.

Ithemba Aliboli

Ithemba aliboli kodwa liyadodobala xa lingenamthundezi.

Liyabuna okotyani ngemini zelanga ukuba alinamnkcenkcesheli.

Le nto ithemba ifuna ukununuswa, kuba hleze ife fi.

Ithemba ngunozala wezinto ezintle kodwa xa ingenamkhuthazi iyatshabalala.


Le nto ilithemba ibukhali kodwa ibabuthuthuntu xa ingenamloli.

Ithemba ngumkhuphululi kwiinzingo.

Likuthatha likubeke kwinqwanwqa eliphezulu.

Ukuba ningakhe nizale lithemba aninakohlulwa nto!

Ukuba ningakhe nizihlaziye iingqondo nicinge ngethemba niyakuya phambili.

Sukulibala

Ewe, ndiphumile mna.

Ewe, ndisindile ndasindiswa.

Bekungani na ukuba ndingabavikeli bona?

Ndiyibonile inyaniso, ndayifumana indlela, ndaluzuza uthando olululo.

Bekungani na ukuba ndigabosuleli bona?


Siyihambe sonke le ndlela.

Silonyuke sonke eli qhina.

Besiyizama impumelolo kodwa basilela.

Bendingenako na ukuba qhekezela kwesi sonka?

Bendingenako na ukubazisa lenyaniso ngoKristu?


Kaloku basa ntyumpa-ntyumpeka nje ngempuku emasini,

Basajonge ukuphuma kwelanga ingomso abalazi.

Ithemba abanalo lelingena kubaliswa qha akukho mphuhlisi walo.

Siyadingana!

Impumelelelo yiyo xa sonke siphumelela!

Yiba Ngumzekelo

Masimazize uKristu hleze basinde.

Masiyihambe ngobungcwele le ndlela hleze bazuzeke.

Masithethe okwakhaya hleze bakhuthazeke.

Masingabathezi amandla hleze igazi labo libalelwe kuthi.


Ndithi kuni qinisani amadolo elenu ixesha lisondela.

Ndithi kuni ezo nyembezi zezokugqibela!

Ndithi ningabisa ncama sekulungile!

Xolani intliziyo isikhalo senu sivakele.

Usindiso kuni lugalelekile.

Ubizo

Ndathi ndakuluvuma ubizo.

Waqala wadlokova umtyholi mgumsindo endivalela amathuba.

Ngeezontsuku andikhange ndilale obehlayo, endehlisa endonyusa ngemibuzo engenazimpendulo.

Unobangela sisigqibo endasithathayo sokulandela ekhondweni lweNkosi yam.


Ingqondo yathatha ibeka ibhidekile de yafuna ukungqinelana naye.

Kuthe kusenjalo zebuya iingqondo.

Mandivuswe hleze ndife, ndidwanduluke ngelitshoyo!

Nazi izizwe ziza kufa ngenxa yobuyatha bam!

Naba abantu bezakubhubha ngenxa yenkani nokungathobeli kwam!


Akaphumlanga ubuye wandisebezela etsho ngeencoko ezinobuqhokolo.

Undixhobise wandixakathisa ubuxoki izihlandlo zazibini.

Okwesithathu ndakhaba ngaw’omane, nam sendimkrobele.

Uwugalele umnqayi wempixano wanditsho ndadidizela ndafuna ukubhebhetha nokulungileyo.

Akonelanga ubuye wagalela isithonga ndabuya ngesam seengcinga ezihlaziyekileyo.

Ndibuye ndabhinqa ibhanti lenyaniso ndavatha ingubo yokholo ndakholelwa Kondibizileyo, woyisakala.

UMnune

Unenzondelelo kanene!

Wuwo! ububele, intobeko ibonwa kuwe.

Uthando, Imfesane ikhiwa kuwe,

Uyingqond’ ulwaz’onalo luyaphuphuma.

Ewe, noxa nje ehlaselekile uzinzile.


Uchubekile noxa nje ephila neziyatha.

Wenza ngantoni bethu?

Kaloku, usuka kuLowo ungenasiqalo nasiphelo.

Inene, ubunjwe nguLowo unzulu kunabantu bonke.

Unesidima esingakholelekileyo, makahlonitshwe onjalo.


Inomfaneleko indoda kaThixo, ixakathisiwe ngehombo.

Ungcathu kokusiwaphantsi kwempumlo.

Ukhuthele akalali umsebenzi awutunywe nguYise ungafezwanga.

Makahlonitshwe onjalo.

Mzantsi Afrika

Ntombi ndini emanz’andonga bubuhle kuwe ndiyabhotisa.

Ubufudula uthwaxekilie uxwebile uyintlekisa ezi zweni.

Iimbalela, izifo, ubundlobongela nokufa kudlala ngawe.

Likugrayile ucalucalulo likushiya unenzondo ungenazinzo.

Washiyeka umbi ungenasidima kubabukeli bakho.

Kodwa uthe njengokuba ukhula kwayekuyondelelana ubuhle bakho.

Bakhanya ubuntu bakho zasondela izizwe zizovuyisana nawe.


Noxa ubufudula ulambatha.

Izizwe ngoku ziza kuwe zizo ngqimba.

Ubulamba zikubukele zingavakalelwa.

Awubuyisanga sixhiba usuke wavula esakho isandla wazohlulela kobakho ubutyebi.

Kowu! Unobuntu kekhona!


Musa, ukuzidela unawo amandla okuqhubeka uye phambili.

Usatana udanile uThixo uvumile elakho ixesha lifikile.

Unekamva eliphangaleleyo, Mzantsi Afrika.

Ulonwabo

Bahlangene, kuluvuyo nemincili.

Bayabukana kumnandi, uncumo luchaza uchulumanco lwabo.

Bonwabile emphefumlweni.

Intsini yabo ezolileyo ichaza ulonwabo.


Kazi iyozala nkomoni na?

Babuze benjenjalo abachasene nokuhle.

Babonwatyiswe kukubila kwebunzi labo.

Bevuyiswa yinzuzo eze ngokuzondelela.

Iimpendulo kwimithandazo yabo ziphendulwe.

Babefikile kwinkcochoyi yentaba.


Akukho nkang’idubul’ingethi.

Ziphinde ngelo iintshaba.

Kodwa khange baphazamiseke kulo ulonwabo lwabo.

Intetha ezingendawo khange zibatheze mandla.

Kodwa basuka bakhuthazeka ngakumbi.

Zingce Ngolwimi Lwakho

Zingce ngolwimi lwakho.

Uluphiwe nguMdali.

Lukhethekile kuba alifani namany’eentlanga.

Lugqwese ngakumbi xa ulithetha ngegugu.


Uhlakanaphile ngoku ungabalaselanga ncam kolwasemzini.

Ndithi ulunge kanye ngoku unguthatha kulo, ayisilulo olwakho.

Sukuvuma basirhuqele eludakeni isidima sakho kuba ungathethi nje ngabo.

Ulwimi sisixhobo sonxibelelwano kuphela.


Izazi zakhangela into enokusenza sithethe sivane kuba siluhlanga olungafaniyo.

Abangathi banolwazi bathi awuyikuba yinto xa ungalwazi olwasemzini.

Bethetha ubuvuvu.

Sukuzidela unako ukwenza ngaphezu kokuba ucinga.

Sukuzidela iingcebiso zakho zilungile.

Liyana

Ndiva ukundila kwezulu.

Ndibona nokutshawuza kwemibane, liyezisa.

Kunemvula enkulu ezayo.

Zaqala izithonga kwathi nkcwe.

Omnye nomnye wathi nca ngendlu.

Laduduma elalo mini ngathi umhlaba uyedlula.

Kwakungathi imini yomgwebo ebekukade ixelwa ifikile.

Bangcangcazela abantwana besoyikisela ubomi babo.

Abazali nabo bexhalabile.


Yatsho kanobom lo mvula.

Yanetha imifula yazala yachichimala.

Kaloku ilizwe lali balele.

Imvula ingasani.


Lavela ilanga.

Bancuma batsho ngelikaBlankethi.

Lathi tha ilanga lazolo okwentombazana ilizwe.

Yehla imibilini bazala lulonwabo.

Imvula idlulile.

###

Imbali kaHlumeka Dumezweni

UHlumeka Dumezweni uzelelwe eNgcobo kwilali yakuBhinase eMqonci. Le ntombi iqale ukuba nomdla kuncwadi ikwibanga lesithathu, yayisoloko ifunda incwadi zikadade wayo owayekwibanga lesithoba ngelo xesha. Mhla angenanto yakwenza ebesiya kwithala leencwadi ayokuzikhangelela incwadi ukuze azifundele.

Kwisikolo samabanga aphakamileyo iGonubie eMonti apho ebefunda khona, ebedumile ngokuluthanda olu lwimi lwenkobe futhi etshatshele ekulazini. Iminyaka mibini ilandelelana ebuya neendebe kumsitho wembasa wokuphela konyaka.


Ukunxulumana noHlumeka Dumezweni

I really appreciate you reading my book! You can:


Friend me on Facebook: https://www.facebook.com/hlumeka.dumezweni.7

Follow me on Instagram: https://www.instagram.com/hlumekadumezweni


Download this book for your ebook reader.
(Pages 1-26 show above.)